باتری

باتری

باتری یا پیل الکتریکی منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش های شیمیایی ، انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل میشود. این انرژی دو قطبی ، باتری قابل دریافت است ، انرژی قابل دریافت در قطب های باتری به ازای واحد بار الکتریکی را نیروی محرک الکتریکی باتری میگویند وآن را با یکای ولت اندازه گیری میکنند.