اینورتر 3ph

اینورتر

مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب یا اینورتر INVERTER ) ( به دستگاهی گفته میشود که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل میکند .