مشتریان ما

مشتریان پردیس صنایع تبدیل انرژی ایرانیان

  • نیروگاه ها
  • پست های برق ( شرکت های برق منطقه ای )
  • سیستم های ریلی
  • صنایع دریایی
  • شرکت های صنایع باتری سازی
  • صنایع ذوب فلزات
  • صنایع الکترولیز
  • صنایع سیمان
  • کارخانجات