داینامیک لود

DYNAMIC LOAD

دستگاه تخلیه باتری دستگاهی است جهت دشارژ نمودن صحیح و طول عمر هر چه بیشتر باتری ها.

DUM2450

PARDIS PEC

DUMMY LOAD
24VDC-50ADC GENERAL SPECIFICATIONS
SERIES : DUM2450

مشاهده مشخصات فنی ...